Yönetmelik & Yönergeler

Resmi Gazete Tarihi: 26.08.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29100
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ LABORATUVAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının
görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve
Araştırma Merkezinin yönetim organları ve yönetim organlarının görev, yetki ve sorumlulukları ile
çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Laboratuvar: Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Merkez: Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkez yöneticisini,
ç) Rektör: Bingöl Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Bingöl Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim
Kurulunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin faaliyet alanları, yönetim organları ve görevleri
Faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Laboratuvarın zaman içinde bir Tekno-Park halinde faaliyet gösterebilmesi için
gerekli bilimsel ve teknik alt yapıyı hazırlamak.
b) Patent, lisans anlaşmaları ve teknoloji transferi gibi konularda bilgilendirme, danışmanlık
ve destek birimi oluşturmak.
c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek Laboratuvardaki cihazların geliştirilmesini
sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.
ç) Üniversitede temel ve uygulamalı alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi
bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.
d) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan
gelecek analiz tekliflerini Laboratuvarın imkanları çerçevesinde ve temel araştırmalara engel olmayacak
şekilde değerlendirmek.
e) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını
gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin nitelik ve niceliğini
artırmak.
f) Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile AR-GE konularında işbirliği
yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitenin bilimsel
araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de yürütülmesini
sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.
g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.
Yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür
b) Yönetim Kurulu
Müdür ve Müdür Yardımcıları
MADDE 7 – (1) Müdür, tercihen uluslararası yayınları ve diğer akademik faaliyetleri ile
araştırma alanında ve Laboratuvar çalışmalarında kendini kanıtlamış Üniversitenin kadrolu öğretim
üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Laboratuvarın amaçları konusunda araştırma ve uygulama deneyimi bulunan
Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi kendisine yardımcı olmak üzere
Müdür Yardımcısı olarak görevlendirebilir.
(3) Müdürün görevinin başında olmadığı hallerde Müdür Yardımcılarından biri, Müdür
Yardımcılarının bulunmadığı hallerde de Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekalet eder.
Vekalet süresi altı ayı aşamaz.
(4) Müdürün ya da yardımcılarının Üniversite dışı görevlendirme sürelerinin altı ayı geçmesi
halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Müdür veya Müdür Yardımcısı görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden Rektöre
karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını
uygulamak.
b) Merkezin idari işlerini yürütmek, koordinasyon ve denetimi sağlamak, bütçe
teklifini hazırlamak ve Rektöre sunmak.
c) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yaparak Merkezin
amaçlarına uygun ortak proje çalışmaları yapmak ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra
Rektöre sunmak.
d) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişini sağlamak üzere gerekli tedbirleri
almak ve uygulamak.
Müdür Yardımcılarının görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür Yardımcıları Müdüre karşı sorumlu olmak üzere şu görevleri yaparlar:
a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişini sağlamak için
gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.
b) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı
olmak.
c) Gerekli hallerde Müdüre vekalet etmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; doğal üye olan Müdür ve Müdür Yardımcıları dâhil beş
kişiden oluşur. Müdür ve Müdür Yardımcıları dışında kalan üyeler, Merkezde yer alan cihazlar
konusunda bilgi birikimi ve deneyimi olan öğretim üyeleri arasından ve Merkezden yararlanan
akademik birimler arasında denge gözetilerek Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.
Yönetim Kurulu üyelik süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan daha uzun süre Üniversite dışında
görevlendirilen üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.
(3) Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün gerekçeli teklifi ile Rektör tarafından görevinden alınabilir.
(4) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Müdürün oyu tarafında çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Laboratuvarın faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar
doğrultusunda Laboratuvarın çalışma ilkeleri, işleyişi ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Laboratuvarın çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak.
c) Sunulan projelerin Laboratuvarın amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve
uygun projelerin yürütülmesini izlemek.
ç) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin
esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışma programını
düzenlemek.
d) Laboratuvarda yapılacak her türlü analizin ücretlerini tespit ederek Üniversite
Yönetim Kuruluna sunmak, her yıl bu ücretleri güncellemek.
e) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili olarak çalışanların haklarına ait
esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.
f) Bölgenin ve ülkenin kalkınmasına bilimsel ve teknolojik katkı sağlayacak öncelikli olan
proje konularını tespit etmek ve araştırmacıları bilgilendirmek.
g) Müdür tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.
ğ) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi
üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak.
h) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Laboratuvarın akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde Rektör tarafından görevlendirilen elemanlar
ile karşılanır.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 13 – (1) Araştırma Projeleri kapsamında (TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, BAP, vb.)
alınan ve alınacak olan her türlü alet, ekipman ve demirbaş proje sonunda Laboratuvar envanterine
kaydedilerek Yönetim Kurulu tarafından bunların kullanım yerleri belirlenir.
(2) Merkezin bünyesinde olan alet ve ekipmanların kullanıma sunumlarında ücret talep
edip etmeme konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir.
(3) Üniversite bünyesinde yürütülen lisansüstü tez ve araştırmalardan ücret alınıp alınmayacağı
ve alınacak ise miktarı Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 14 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde Döner Sermaye
Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.